University Rank Holders

University Rank Holders

Department Of BCA

S.No Photo Name & Rank
01

C.M. Rupa | Major
1st Rank

02 C. Tamil Mozhi |Tamil
5th Rank
03 A. Priyadharshini |Sanskrit
3rd Rank
04 T. Ramya | Sanskrit
5th Rank
05 P. Revathi |English
12th Rank
06 P. Anulatha | English
13th Rank
07 Leelavathi | English
15th Rank
08 K. Divya | English
16th Rank
09 D.M. Sameera | Hindi
6th Rank
10 Sridevi Bhavani | French
4th Rank

Department of Psychology

S.No Photo Name & Rank
01

Deepmala | Psychology
1st Rank

02 Suba deva sundari | Psychology
2nd Rank
03 Anusha Devi | Psychology
4th Rank
04 Savita N. Krishnan | Psychology
7th Rank
05 Banupriya | Psychology
12th Rank
06 Chitra | Psychology
19th Rank
S.No Photo Name & Rank
01

S.Sankari | B.Sc. Biochemistry
15th Rank

S.No Photo Name & Rank
01

N. Anusha | Sanskrit
4th Rank

02 N. Anusha | Microbiology
5th Rank
03 N. Anusha | English
19th Rank
S.No Photo Name & Rank
01

K. Pavithra | A/F
1st Rank

02 S. Bhavani | A/F
7th Rank
03 S. Divya | A/F
8th Rank
04 V. Geetha | A/F
13th Rank
05 M. Divya | A/F
17th Rank
06 N. Madhuram | Sanskrit
4th Rank
07 G. Geetha Chetty | French
13th Rank
S.No Photo Name & Rank
01

Maga Jain | Hindi
13th Rank

S.No Photo Name & Rank
01

K. Dhanalakshmi | General English
14th Rank

02 K. Shailaja | Major
19th Rank
S.No Photo Name & Rank
01

Mwangi Esther Wangui | Bioinformatics
2nd Rank

02 R. Gayathri | Bioinformatics
3rd Rank
03 V. Soniya | Bioinformatics
11th Rank
04 S. Suseela | Bioinformatics
14th Rank
S.No Photo Name & Rank
01

A.M. Sophie | Applied Microbiology
8th Rank 2006

S.No Photo Name & Rank
01

K. Vijitha | HRM
1st Rank

02 Ann Joseph | HRM
2nd Rank
03 V. Shylajha | HRM
4th Rank
04 R. Archana | HRM
9th Rank
05 J. Brindha | HRM
10th Rank
06 M. Sangeetha | HRM
11th Rank
07 Susanna | HRM
12th Rank
08 R. Bhuvaneswari | HRM
15th Rank